Strada lex - Officiële bronnen - Hof van Cassatie https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Hof van Cassatie fr-be Copyright 2020 Strada lex-DBiT info@stradalex.com Strada lex - Officiële bronnen - Hof van Cassatie https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Hof van Cassatie - arrest nr N-20190911-2 (P.18.0715.F) dd. 11 september 2019 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cass_N-20190911-2 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0200 cass_N-20190911-2 Cour de Cassation - arrêt n° F-20190911-2 (P.18.0715.F) du 11 septembre 2019 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cass_F-20190911-2 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0200 cass_F-20190911-2