Strada lex - Tijdschriften - Journal des Juges de Police / Tijdschrift van de Politierechters https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Journal des Juges de Police / Tijdschrift van de Politierechters fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Journal des Juges de Police / Tijdschrift van de Politierechters https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Pol. Antwerpen (afd. Antwerpen), 25 februari 2019, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 64-65 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p64 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p64 Pol. Namur (div. Dinant), 25 mars 2019, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 66-75 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p66 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p66 Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge), 15 november 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 75-83 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p75 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p75 Pol. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde), 4 december 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 84-92 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p84 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p84 Pol. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde), 4 december 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 92-99 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p92 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p92 Grondwettelijk Hof, 4 april 2019, nr. 54/2019, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 100-104 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p100 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p100 Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0879.F, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 105-107 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p105 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p105 Cass. (2e k.), 9 april 2019, P.18.1208.N, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 108-111 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p108 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p108 Rb. Antwerpen (afd. Mechelen), 28 juni 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 111-113 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p111 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p111 Pol. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 7 januari 2019, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 114-117 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p114 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p114 Pol. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 24 december 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 117-118 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p117 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p117 Pol. francophone Bruxelles, 13 novembre 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 119-122 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p119 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p119 Pol. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 11 juni 2018, J.J.Pol.-T.Pol., 2019/2, p. 123-124 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/jjpol_tpol2019_2p123 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 jjpol_tpol2019_2p123